Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgift » 31,42
Arbetsgivaravgifter födda 1983 eller senare 15,49
Egenavgift » 29,71
Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet): 24,26
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1943): 10,21

Basbelopp
Inkomstbasbelopp 50.900
Prisbasbelopp 42.800
Förhöjt prisbasbelopp 43.600

Gåvor till anställda
(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450
Jubiluemsgåva 1.350
Minnesgåva 10.000

Sjukförsäkring
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2009 är 321.000.
Högsta föräldrapenning 428.000

Sjuklön
Dag 1 (karensdag): 0%
Dag 2 - 14: 80%
Dag 15 - : Försäkringskassan
Inkomst av näringsverksamhet % (tax 2010)
Period.fond, firma+HB 30
Periodisereingsfond, AB 25
Positiv räntefördelning 7,89
Negativ räntefördelning 3,89
Bolagsskatt 26,3
Schablonavdrag egenavg. 25
Schablonavdrag löneskatt 20

Skattefri milersättning
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser
25% (20 % av priset) den generella skattesatsen
12% (10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotelltjänster
6% (5,66 % av priset) t ex persontransport, böcker

Representation
Intern/Extern representation: (Lunch, middag, supé) 90

Representation
Årsinkomster för skatt:
20 % statlig skatt 380.200
25 % statlig skatt 538.800

Lägre egenavgifter
2009-11-02
I syfte att förbättra de små företagens förutsättningar föreslår regeringen i årets budgetproposition att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska sättas ned med 5 procentenheter i vissa fall. Dessutom föreslås en generell sänkning med 0,74 procentheter. Nedsättningen blir dock högst 10 000 kr per år och gäller under förutsättning att näringsverksamhetens överskott överstiger 40 000 kr.
Nedsättningen gäller bara personer i åldern 26-64 år. Personer som inte har fyllt 26 år och personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång omfattas inte av nedsättningen eftersom egenavgifterna för dessa åldersgrupper redan är nedsatta betydligt mer än fem procentenheter.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 men ska tillämpas på inkomster som tjänas in från och med 1 januari 2010.

Prisbasbelopp sänks 2010
2009-11-02
Prisbasbeloppet sänks med 400 kr inkomståret 2010, dvs från 42 800 kr till 42 400 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2010 har fastställts till 42 400 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB. För första gången har prisbasbeloppen sänkts.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För inkomståret 2010 (taxeringen 2011) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 17 935 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 210 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 21 200 kr (ett halvt prisbasbelopp). På ersättningar under 21 200 kr behöver utbetalaren inte betala socialavgifter.
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 318 000 kr (7,5 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 424 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 12 720 kr (0,3 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 169 600 kr (4 pbb).

  Löntagare får mer kvar i plånboken 2010
  2009-11-02
  Inkomståret 2007 infördes det s.k jobbskatteavdraget som ger alla med arbetsinkomster sänkt skatt. Detta avdrag har därefter utvidgats i tre steg.

  Regeringen har nu aviserat att ytterligare skattesänkningar kommer att ske från och med nästa år genom jobbskatteavdragets fjärde steg. Det innebär att de allra flesta som arbetar och är under 65 år kommer att få 200–250 kr mer kvar i plånboken varje månad under 2010.